facebook

Regulamin

 

 

palace w polsce - logo


RE G U L A M I N

 

 

§1. Definicje

Administrator - MORENA - PORTALE INTERNETOWE, ul. Wrocławska 25A, 61-838 Poznań, NIP: 778-130-06-56

Klient - Firma reklamująca się w serwisie PalacewPolsce.pl

Użytkownik - osoba korzystająca z serwisu w zakresie wyszukiwania, przeglądania informacji dotyczących Palacy w Polsce

Abonament - Opłata pobierana za świadczenie Usł‚ugi za każdy Okres Rozliczeniowy

 

§2. Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady prezentacji firm w serwisie PalacewPolsce.pl

2. Niniejszy Regulamin określa warunki umowy zawieranej pomiędzy Klientem a Administratorem.

3. W celu dodania firmy do serwisu należy wypeł‚nić formularz Dodaj Firmę lub przesłaćmailem bądź faxem zamówienie na prezentacje pobrane ze strony  serwisu z działu Reklama.

4. Warunkiem wyświetlania pełnej prezentacji obiektu jest podpisanie zamówienia oraz terminowe uiszczanie Opłaty Abonamentowej.

 

§3. Warunki zawarcia umowy

1. Przedmiotem Umowy jest świadczenie Usług reklamowych - promocyjnych prowadzonych przez Administratora na rzecz Klienta.

2. Administrator zastrzega sobie prawo do wyboru obiektów, z którymi zostanie podjęta współ‚praca.

3. Umowa jest zawarta na okres dwunastu miesięcy.

4. Datę™ zawarcia umowy uważa się datę podpisania umowy przez Klienta.

5. Jeżeli Klient nie później niż na 30 dni przed upływem okresu dwunastu miesięcy, na który umowa została zawarta, nie powiadomi na piśmie Administratora o wypowiedzeniu umowy, uważa się że została zawarta następna umowa na kolejne dwanaście miesięcy.

 

§4. Płatności

1. Opł‚ata Abonamentowa jest pobierana z góry za cały okres rozliczeniowy.

2. Do Opłaty Abonamentowej za Usługę doliczony zostanie podatek VAT, zgodnie ze stawką obowiązującą w dniu wystawienia faktury VAT.

3. Opłata Abonamentowa opłacana jest na podstawie wystawionej Faktury VAT - przesłanej drogą mailową na wskazany adres e-mail oraz faktura w formie papierowej jest wysyłana listem na adres wskazany w zamówieniu.

4. Klient zobowiązuje się do zapłaty należności za wystawioną Fakture Vat na rachunek bankowy wskazany na fakturze w terminie 7 dni od daty wystawienia faktury.

5. W razie nie dokonania płatnołci w terminie, Administratorowi przysługuje prawo do naliczenia Klientowi odsetek za zwłokę, w wysokości ustawowej za każdy dzieńopóźnienia, od nie uiszczonych opłat, poczynając od dnia następującego po dniu, w którym upł‚yną‚ termin płatności faktury.

 

§5. Obowiązki Administratora

1. Administrator zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Klienta z należytą starannością.

2. Administrator zobowiązuje się do umieszczenia wszelkich informacji dotyczących obiektu Klienta na podstawie materiałów uzyskanych od Klienta drogą telefoniczną oraz elektroniczną.
3. Administrator zastrzega sobie prawo do poprawiania wpisów i usuwania reklam innych serwisów konkurencyjnych.

4. Administrator zastrzega sobie prawo do krótkotrwałych (nie przekraczających 24 godzin rocznie) przerw technicznych związanych z konserwacją, wymianą, aktualizacją systemu oraz serwera.

5. Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania wyś›wietlania wpisu Klienta w przypadku nieuregulowania płatności w terminie, bez ponoszenia odpowiedzialności z tytułu zablokowania wpisu.

6. Administrator nie odpowiada za usterki wynikające z przyczyn niezależnych od administrującego np. klęski żywiołowe, awarie łącz telekomunikacyjnych.

 

§6. Obowiązki Klienta

1. Klient zobowiązuje się do terminowego regulowania Opłaty Abonamentowej.

2. Klient zobowiązuje się do informowania Administratora serwisu o wszelkich zmianach danych teleadresowych firmy.

3. Klient zobowiązuje się do nieodpłatnego przekazania zdjęć obiektu oraz wyraża zgodę na umieszczenie w prawym dolnym rogu każdego zdjęcia logo serwisu PalacewPolsce.pl

4. Klient odpowiada w pełni za treść zamieszczonego wpisu.
5. Klient dodając informacje wyraża zgodę na ich publikację oraz wykorzystanie przez Portal PalacewPolsce.pl w celach promocyjnych.
6. Klient ma pełną możliwość zmian danych teleadresowych, opisów, zdjęć umieszczonych we wpisie bez ograniczeń w ciągu12 miesięcy: to jest w czasie trwania abonamentu.
7. Klient nie może dodawać informacji, które nie są zgodne z obowiązującym w Polsce prawem, a w szczególności:
   - przyczyniają się do łamania praw autorskich (Ustawa o prawie autorskim i prawach  pokrewnych z  dnia 4 lutego 1994r.),
   - zawierają wulgaryzmy (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999r.),
   - zawierają treści pornograficzne.

  

§7. Postanowienia końcowe

1. Klient podpisując umowę o świadczenie Usług Reklamowych poświadcza zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz Jego akceptację.

2. Zł‚amanie przez Klienta postanowień zawartych w umowie lub regulaminie skutkuje natychmiastowym usunięciem z serwisu – bez prawa sprzeciwu oraz zwrotu pieniędzy.

3. MORENA - PORTALE INTERNETOWE właściciel serwisu PalacewPolsce.pl zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu uprzednio informując o tym Klienta drogąelektroniczną.

4. Niniejszy Regulamin powstał zgodnie z prawem polskim.

5. Kontakt w sprawie zamówień lub w związku z innymi sprawami organizacyjnymi kierowany będzie na adres: biuro@palacewpolsce.pl

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem: 23/05/2018r

7. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest MORENA-PORTALE INTERNETOWE. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu wystawienia faktury, rachunku lub prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Administrator, ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

 
Logo Morena

Partnerzy
serwisu

idź do góry